KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI

.

LOGO PILNIE POSZUKIWANE!!!!!

JEŚLI LUBISZ BAWIĆ SIĘ GRAFIKĄ,

JEŚLI LUBISZ PROJEKTOWAĆ?

 JEŚLI CHCESZ STWORZYĆ COŚ, CO LUDZIE BĘDĄ PODZIWIALI PRZEZ LATA,

ZAPROJEKTUJ LOGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE Z/S

W POTOCZKU I PRZEŚLIJ NA NASZ ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. LUB ZGŁOŚ SIĘ OSOBIŚCIE

DO WYGRANIA TABLET

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 31.08.2018R.

PODEJMIJ WYZWANIE!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE Z/S W POTOCZKU

§ 1
ORGANIZATOR I CEL KONKURSU

1.   Organizatorem Konkursu na logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku jest Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Potoczku.

2.   Celem Konkursu jest stworzenie jednolitego znaku i identyfikacji graficznej dla na­zwy instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku.

3. Logo ma składać się z sygnetu (symbolu) i logotypu (stylizacji literowej) „Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku”.

4. Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych. Znak logo będzie wykorzystywany przy publikacji materiałów informacyjnych, a także wszelkich innych materiałów i dokumentów wydawanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Adamowie z/s w Potoczku w formie tradycyjnej i elektronicznej.

§ 2
ADRESACI KONKURSU

1.   Konkurs jest adresowany do uczniów szkół oraz osób dorosłych.

2.   W przypadku udziału osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.

3.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

 • akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu,
 • dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa  w ni­niejszym regulaminie Konkursu,
 • dostarczenie, wraz z pracą konkursową, prawidłowo wypełnionej karty zgłosze­niowej, która jest dostępna na stronie internetowej GBP w Adamowie z/s w Potoczku ()
 • składać się z nazwy: Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z/s w Potoczku, jej skrótu lub znaku graficznego kojarzącego się z książką, biblioteką, historią naszej gminy  lub dowolnej kombinacji   powyższych, a także własnych oryginalnych pomysłów
 • działać jako symbol,
 • budzić dobre skojarzenia z Biblioteką,
 • być oryginalny,
 • być niezależny od środka powielania (uniwersalny) i łatwo skalowalny.

4.   Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.

§ 3
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.   Konkurs trwa od 23.04.2018 r. do 31.08.2018r.

2. Zadaniem konkursowym jest opracowanie logo dla potrzeb Biblioteki. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki:

3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt należy do­starczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD jako pliki: JPG lub PDF) oraz  w postaci wydruków komputerowych. Wydruki muszą być podpisane z tyłu pracy. Wydruki komputerowe, w formacie A4, powinny zawierać wersję kolorystyczną i czarno-białą znaku.

4.  Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i powinny być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe nie mogą być pracą   zbiorową,

5.  Prace konkursowe, wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w zaklejonej kopercie, na­leży złożyć lub przesłać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzibą w Potoczku; Potoczek 26, 22-442 Adamów,  z adnotacją na kopercie „Konkurs na logo Biblio­teki”. Termin składania prac konkursowych upływa 31.08.2018 r. (decyduje  data stempla pocztowego).

§ 4
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.    Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury ustalone przez Organizatora.

2.     Jury podejmie decyzję w terminie do 05.09.2018 r.

3.     W wyniku Konkursu zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

4.     Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową, którą jest tablet wartości ok. 500zł.

§ 5
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.   Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 05.09.2018 r.

2.    Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z/ s w Potoczku

3.    Ze zwycięzcą konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych.

2.   Przekazane na Konkurs projekty nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora.

3.  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst     jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb Konkursu.

4.   Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobo­wych oraz do ich poprawiania.

5.   Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania projektu w dowolnym czasie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu Konkursu i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych, z wyłączeniem zmiany zasad przyznawania nagrody przewidzianej w § 4 regulaminu Konkursu.

2.  Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie oraz przygotowaniem pro­jektu logo ponosi uczestnik Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURSU NA LOGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE Z SIEDZIBĄ W POTOCZKU

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………..

Zamieszkały/-a …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(dokładny adres)

Nr PESEL …………………………………………………………………………………..

Legitymujący/-a się dowodem osobistym/ legitymacją szkolną

nr…………………………wydanym przez……………………………………………….

Adres do korespondencji

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Numer telefonu ……………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………

 1. Oświadczam, że jako zgłaszający pracę Konkursową do udziału w Konkursie jestem jej wyłącznym autorem. Stwierdzam, że praca w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z organizacją Konkursu na ich opublikowanie na stronie internetowej Organizatora oraz w trakcie trwania wystawy prac konkursowych.
 4. Przenoszę na Organizatora nieodpłatnIe, nieograniczenie i bezterminowo całość autorskich praw majątkowych do pracy zgłoszonej w konkursie na Logo Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie z siedzibą w Potoczku.

Data i czytelny podpis autora

………………………………………………….

(jeżeli autor jest niepełnoletni, również podpis opiekuna prawnego)

…………………………………………………

Saturday the 23rd.